Voter


# Pseudo (1er = 1000PB, 2e = 500PB, 3e = 300PB) Votes
#1  Fatriel369 votes
#2  Gazouxi345301 votes
#3  Naymee283 votes
#4  MIM0SA206 votes
#5  Arto_22193 votes
#6  catoo35162 votes
#7  AlexPvPHard160 votes
#8  Tallafrab143 votes
#9  MllexAgathe114 votes
#10  iTzMyname_113 votes
#11  Hv_4896 votes
#12  R0ILLE96 votes
#13  RiendAlex94 votes
#14  RadBlazer86 votes
#15  Roller_Diams79 votes
# Récompense Probabilité
#1 Clef de vote 100%